سال ھاست که مراکز طراحی دکوراسيون داخلی منزل می کوشند تا با ارائه راھکارھای متنوع به مخاطبان خود بفھمانند که می توان در فضایی غيرمشابه با آنچه در آن ھستند، زندگی کنند. گرافيک محيطی تنھا به طراحی بيلبورد و پوسترھای تبليغاتی که ھدف شان فقط تشویق مخاطب به خرید کاست محدود نمی شود. طراحی محيطی یک ھنر ھدفمند است که می تواند زبان مشترک بين آدم ھا باشد. بررسی زبان تصویر در زمان ھای دور به خوبی نشان می دھد تصویر برای مقاصد گوناگون و آسان کردن ادراک مسائل برای مخاطب یا ساده تر منفصل کردن مفاھيم و برقراری ارتباط توسط آدمی ترسيم شده است.

از این رو می توان گفت طراحی دکوراسیون داخلی منزل ھم می تواند زبان مشترک آدم ھایی باشد که قرار است در یک خانه یا محيط اداری مدتی را با ھم سپری کنند. طراحی داخلی مجموعه دانشی است که با عناصری نظير رنگ، فرم، بافت و نور باعث بھينه سازی فضا ھا و دستيابی به مکانی می شود که فرد می تواند در آن فارغ از خستگی ھا و فشار ھای روانی به شکوفایی برسد. بافت و فرم مھم ترین نقش را در طراحی داخلی ایفا می کنند.

طراحی داخلی کلاسيک به طور عمده یک سليقه مردم پسند است و بيشتر مربوط به اصول دکوراسيون قصرھای لویی ھاست و در انواع اصيل و دقيق ھنوز کاری قابل ستایش است اما دليل اینکه این نوع دکوراسيون نزد مردم عامه از محبوبيت بایی برخوردار است مربوط می شود به درک سریع آنھا از روی فرم ھای شناخته شده ای که در ذھن به آنھا عادت دارند.

در چنين طرح ھایی نمادھا تنھا بار بصری دارند و به راحتی قابل درک و ارزیابی اند. از طرف دیگر می دانيم که این گونه طرح ھا زمانی نشانه ثروتمندی و تعلق به یه ھای روشنفکری و باتر جامعه بوده است و پزھا و مدھای روشنفکرانه ھميشه با سال ھا تاخير به زندگی مردم معمولی منتقل می شود. در فرم ھای مدرن طراحی تنھا به آسایش فيزیولوژیک فرد استفاده کننده فکر می شود. فرم ھا و حجم ھا به شکل عریان، ساختار خود را به نمایش می گذارند و اھدافی عالی و خيالی را دنبال نمی کنند. این گونه است که کار طراحان مدرن به مراتب دشوارتر است.
کشف نشانه ھای خاطره انگيز در چنين محصوتی دشوار و پيچيده است و بيش از آنکه تحت تاثير فرم ھا و شکل ھای کلاسيک باشند دارای علائمی از اندیشه ھای جدیدند.اساساً در زندگی ماشينی امروز نمی توان پس از چند ساعت کار مداوم و خستگی ناشی از نشستن طونی مدت روی صندلی ھای تراموا و تاکسی، مبل ھای لوکس و سلطنتی را برای استراحت و رفع خستگی برگزید. این مورد تناقض در دفاتر کار ھم دیده می شود و با وجود مدرنيسم ھنوز کارفرمایانی وجود دارند که در طراحی داخلی دفتر کار مدل سنتی را می پسندند. بيشتر کارفرماھای متمکن به دليل علاقه خاصی که به داشته ھای خود دارند برای انگيزش احساس رقابت و احساس قدرت در حيطه خصوصی خود اغلب خانه ھایی با طرح ھای پرنشانه را می پسندند و استفاده از حس ھای پيچيده (اما فرم ھای ساده) را به سختی می پذیرند.

هنر طراحی دکوراسیون داخلی منزل

طراحی دکوراسیون داخلی کیادکور

طراحی دکوراسیون داخلی کیادکور

شاید به این دليل که سادگی فرم ھا ممکن است مخاطب را در مورد ثروتمندی مالک به شک اندازد، در حالی که طراحی داخلی مدرن بيشتر بر کيفيت فوق العاده مواد، کيفيت بالای اتصالات آنھا به ھم و ایده جذاب و ھنرمندانه تاکيد دارد. چون افراد از کار روزمره به خانه باز می گردند و نياز به آرامش و تسکين خاطر دارند توجه به فرم در چيدمان و معماری داخلی منزل بسيار اھميت دارد. کاربرد فرم ھایی با برش ھای تند و تيز و نيز رنگھای گرم و تند باعث ایجاد آزار و اذیت بصری و گرفتن آرامش از افراد می شوند.

به عبارت دیگر در فضاھای داخل منزل و طراحی دکوراسيون داخلی منزل باید سعی شود از فرم ھای تيز و خشن و رنگ ھای خيلی گرم به مقدار زیاد استفاده نشود. معموً برای چيدمان داخلی رنگ ھای ملایم و از نظر ارزشی زیر ۶٠ درصد به کار برده می شود. ایجاد ریتم ھم در طراحی داخلی و از بين بردن فضای خشک و کاملا یکنواخت موثر است. ریتم میتواند در شکل اجسام، رنگ و حرکت آنھا ایجاد شود. در ریتم تکراری فرم ھا و شکل ھا به موازات ھم تکرار می شوند که از لحاظ دید بصری دارای انضباط ویژه و رسمی است.

ریتم گاھی به صورت رنگ و کنتراست ھای رنگی ایجاد می شود که چشم اندازھای بسيار زیبایی را به وجود می آورد. برای ایجاد ریتم در خانه می توان از پارچه ھا، پرده ھا و کفپوش ھایی که دارای این عنصر ھستند استفاده کرد. برای ایجاد ریتم در اتاقی که با ميز کنفرانس پر شده باید به منبع نوری توجه کرد و چيدمان را متناسب با نور اتاق انجام داد.نور یکی از نيازھای حياتی در زندگی روزمره ماست از این رو ھنگام طراحی دکوراسيون یک خانه یا حتی پيشتر ھنگام ساخت آن باید مورد توجه خاص معمار و سپس دکوراتور ھر خانه قرار گيرد. نورپردازی در ھر اتاق باید متناسب با ویژگی ھای معماری آن و نحوه قرارگيری اتاق باشد و ضمن تامين نور مورد نياز باید با سبک دکوراسيون اتاق نيز ھماھنگ باشد.

نورپردازی منزل

نورپردازی منزل

یک نورپردازی خوب بيش از ھر چيز به ميزان نورگيری اتاق در روز مرتبط است تا دست کم نور مورد نياز در طول روز را با ترکيبی از نور طبيعی و در صورت نياز مصنوعی تامين کند. ھمچنين اندازه و فرم یک اتاق نيز ميزان نورگيری طبيعی آن را تحت تاثير قرار می دھد. چنان که به راحتی می توان مجسم کرد یک اتاق کوچک به نور کمتری نسبت به یک اتاق بزرگ نياز دارد. فرم اتاق و تعداد و اندازه پنجره ھا نيز در این امر تاثيرگذار ھستند.

ميزان نور طبيعی یک اتاق را در واقع می توان نقطه آغاز طراحی یک نورپردازی مناسب برای آن دانست. ھنگام طراحی یک نورپردازی در فضای اتاقی مشخص ابتدا کاربردھای اتاق را در نظر بگيرید. اگر اتاق فضای نسبتاً بزرگی دارد و احتمال می رود برای مصارف گوناگون از قبيل خواندن و مطالعه، استراحت و تماشای تلویزیون مورد استفاده قرار گيرد باید نورپردازی به نحوی باشد که برای ھر یک از این فعاليت ھا ميزان نور مناسب در اتاق تامين شود و ھمچنين در ھر اتاق ویژگی ھای دکوراتيو را نيز می توان با استفاده از نورپردازی پررنگ تر
و دیدنی تر ساخت ضمن آنکه ھر سبک دکوراسيونی نيز نوع خاصی از نورپردازی را می طلبد.

رنگ دیوارھا در یک اتاق نيز می توانند تاثير چشمگيری روی نور فضا ایجاد کنند. دیوارھایی که رنگ روشن دارند با انعکاس نور از سطح شان فضا را روشن تر نشان می دھند، حال آنکه دیوارھای تيره نور را جذب می کنند و فضا را کم نورتر نشان می دھند. در بحث طراحی داخلی محيط ھای کاری علم ارگونوميک می تواند راھگشای بسياری از مسائل باشد. ارگونوميک علم طراحی سازگار محيط و محصوت با کاربران است. ارگونوميک در نظر اول ممکن است آگاھی و علم جلوگيری از صدمات و ناراحتی ھای پيش بينی نشده معنی شود در حالی که موضوع اصلی آن پيش از بررسی وقوع ضایعه ای، تقویت راحتی و روانی عملکرد است.

این علم از اطلاعات مربوط به علوم آناتومی و فيزیولوژی برای اندازه گيری شاخصه ھای فيزیکی افراد و پاسخ آنھا به محيط بھره می گيرد و تمرکز اصلی آن بر سلامتی و بھره وری قرار دارد. در اداراتی که از موارد و مسائل ارگونوميک تبعيت می کنند، دستورالعمل ھای ارگونوميکی مخصوص محل کار برای طراحی محيط کاری ارگونوميکی به کار گرفته می شوند. صندلی ھای ارگونوميک که کاملا قابل تنظيم باشد برای ھر کارمند تھيه می شوند و جاپایی ھای ارگونوميک مناسب در صورت لزوم وجود خواھند داشت.

از طرف دیگر نورپردازی به گونه ای است که مپ ھای موجود باعث خيرگی مستقيم یا غيرمستقيم چشم کارمندان نمی شود. صفحه نمایش ھا و نگه دارنده ھای اسناد به گونه ای طراحی می شوند که کارکنان خط مستقيمی برای ميدان دید خود داشته باشند. موس ھای ارگونوميکی، کيبوردھای ارگونوميکی، لوازم اداری ارگونوميکی و کاملا قابل تنظيم، کارمندان را در خط وضعيت طبيعی قرار داده و در نتيجه صدمات کاری (عضلانی-اسکلتی) ناشی از عدم لحاظ موارد ارگونوميک را از بين میبرند.

برای دریافت مشاوره رایگان با گروه کیادکور تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *