دیزاین منزل

وقتــی تصميـــم می گيرﯾد دکوراسيون منزل را تغيير دهيد بی تردﯾد باﯾد به عوامل و عناصر متعددی در ﯾک اتاق بيندﯾشيد و برنامه رﯾزی قابل اجرا و مناسبی جهت مقابله با محدودﯾت های گوناگونی که در برابر شما وجود دارند داشته باشيد. علاوه بر یافتن راه حلی عملی برای هر ﯾک از موانع، باﯾد در فکر هماهنگی و رابطه صحيحی ميان این راه حل ھا نيز باشيد تا در آخر، نتيجه کار شما مجموعه ای درهم، شلوغ و ناهمگون نباشد. از این رو از زمان و انرژی ای که برای برنامه رﯾزی اوليه برای تغيير دکوراسيون ﯾک اتاق صرف می کنيد پشيمان نخواهيد شد.

مدرنيسم سبکی است که بيشتر به شييوه تفکر ارتباط دارد تا منزل آرایی . اما سبکی نيز به نام مدرنيسم در طراحی منزل به وجود آمده که طراحی ساده را توصيه می کند. هر وسيله بنا به کاربرد خود در خانه قرار داده می شود و وساﯾل زائد در اﯾن سبک جاﯾی ندارد.

● دﯾوارها

تا حد امکان باﯾد گچکاریھا را محو کرد . به همين منظور باﯾد رنگ گچبری دﯾوار را به رنگ سفيد درآورﯾم تا مشخص نباشد . از کاغذ دﯾواری نباﯾد در سبک مدرن استفاده شود ، برای تنوع می توانيد به ﯾکی از دﯾوارها آﯾنه نصب کنيد.

● پنجره ها

برای داخل شدن حداکثر نور به داخل خانه ، پنجره ها حتی الامکان باﯾد ساده باشند . و پرده ای که به آنھا نصب می شود ، از جنس کتان ابرﯾشمی ﯾا حتی از کرکره های بسيار ظرﯾف سفيد رنگ باشد . در سبک مدرن ، نور نقش مهمی ایفا  می کند ، به همين منظور با سفيد کردن دﯾوارها و پرده ها خانه روشن تر به نظر می رسد.

● کف

کف خانه حتی الامکان باﯾد ﯾکپارچه و بدون درز باشد . می توانيد یا فرش بزرگ پهن کنيد . که کف را ﯾکپارچه بپوشاند ﯾا اﯾنکه کف را سنگ کنيد و ﯾک قاليچه ساده روی آن پھن کنيد.

● اسباب خانه

در سبک مدرن مسلماً باﯾد از جنس چرم و چوب بباشند و نباﯾد از مبلهای بزرگ راحتی در خانه استفاده کرد . تعداد گياهانی که در خانه قرار داده می شوند ، نباﯾد از ﯾک ﯾا دو عدد بيشتر شود . بلکه باﯾد از گياهان با طراوت استفاده شود . در سبک مدرن وساﯾل تزئينی بسيار کم در خانه به کار می روند و می توانند شامل نقاشيهای مدرن ﯾا مجموعه های ظرﯾف باشند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *