شما چقدر به محيط زندگی خود اھميت می دھيد؟ ھيچ می دانيد، اگر نوع چيدمان منزلتان را ھمچون سليقه تان طراحی كنيد، چه تاثيری بر آرامش ھمين روح و روان شما و دﯾگر اعضای خانواده تان خواھد گذشت؟ مثلا آشپزخانه كه از سوی نامگذاران قلب خانه ناميده می شود، چنان چه از ﯾك رنگ آميزی و چيدمان معمولی برخوردار باشد ھيچ تاثيری جز خستگی و كسالت بر روح افراد خانه به وﯾژه خانم ھا نخواھد داشت.
اگر كمی با دقت و حوصله به این موضوع بنگرﯾد متوجه خواھيد شد كه چرا این سال ھا حضور خانواده ھا در غذاخوری ھا به وﯾژه فست فود ھا پررنگ تر از سابق شده است!

انصافا وقتی كدبانوی خانه ناچار به كار در یک آشپزخانه معمولی و غيرجذاب است، چطور می تواند برای پخت و پز حوصله به خرج دھد.

اﯾن جاست كه باﯾد سریعا سليقه بانوی خانه اعمال شود. اگر سنتی پسند است كه با خرﯾد چند دﯾگ مسی، ظروف سفالی و روميزی ترمه دوزیشده برطرف خواھد شد ولی اگر در مخيله اش افكار مدرنيستی می گذرد كار كمی مشكل می شود كه البته آن ھم با كمی تامل در امور طراحان اﯾتالياﯾی به دست خواھد آمد. كافی است چند قوطی رنگ گرم، زرد، قرمز، نارنجی، بنفش متماﯾل به قرمز خرﯾداری شود و فكری ھم به حال نور آشپزخانه كرد!

برای داشتن آشپزخانه مدرن لازم است تا دﯾوارھا و كابينت ھا و تمامی قفسه ھا با رنگ دلخواه كدبانو كه باﯾد از ميان رنگ ھای ﯾاد شده باشد، رنگ آميزی شود. اگر پنجره ای در آشپزخانه موجود است، باﯾد زوارش، رنگ متضاد دﯾوارھا استفاده شود.
پرده را نيز ھمرنگ ﯾا تلفيقی از زرد، قرمز و نارنجی انتخاب كنيد. در خرﯾد ميز و صندلی آشپزخانه ھم دقت كنيد كه پاﯾه ھای فلزی و روﯾه ای ھمرنگ با زوار پنجره باشند. ﯾعنی چنان چه زوار پنجره قرمز است روﯾه صندلی ھا را از پارچه قرمز انتخاب كنيد.

چاره ای نيست آن لوستر قدﯾمی را نيز درآورﯾد و جاﯾش یک لوستر مدرن كه جدﯾدا به اشكال مختلف ھندسی طراحی شده درست در بالای ميز ناھارخوری آوﯾزان كنيد. ﯾادتان نرود كه در ﯾك آشپزخانه مدرن تمامی وساﯾل اعم از بشقاب ھا، ليوان ھا، جای قھوه و شكر باﯾد درون قفسه ھا قرار گيرند نه در روی آن ھا. پس جز ﯾك گلدان كوچك ﯾا دو، سه عدد ليوان فانتزی چيز دﯾگری روی كابينت ھا قرار ندھيد.

دست آخر نيز ﯾك تابلوی نقاشی كه معلوم نيست موضوعش چيست به دﯾوار بياوﯾزﯾد. اما اگر باز ھم علاقه دارﯾد توصيه ھای دقيق تری برای ترتيب دادن به آشپزخانه تان بشنوﯾد به ادامه پيشنھادھای ما دقت كنيد.

● نور در آشپزخانه

برای تزﯾين آشپزخانه از نور طبيعی و مصنوعی استفاده می كنيم. پنجره در اراﯾه نور طبيعی به آشپزخانه از اھميت زﯾادی برخوردار است. پنجره می تواند در صورت مشرف بودن به فضای سبز ﯾكی از تابلوھای آشپزخانه باشد. پنجره رابطی است بين آشپزخانه و فضای خارج كه بھتر  معمولا است در برابر منظره ای زﯾبا قرار داشته باشد!

● پرده در آشپزخانه

چنان چه آشپزخانه ما به دليل محدودﯾت فضای خارج از نور زﯾادی برخوردار نيست از پرده ھاﯾی كه حالت توری دارند و در صورتی كه آشپزخانه در معرض تابش شدﯾد نور آفتاب باشد از پرده ھاﯾی كه بتوانند جلوی نور را بگيرند استفاده می كنيم. امروزه نورھای مصنوعی در انواع مختلف مثل ھالوژن، فلورسنت ﯾا لامپ ھاﯾی كه از سقف آوﯾزان شده و دارای پاﯾه روی زمين ﯾا روی ميز ھستند طراحی شده اند و می توان از آن ھا برای تامين نور دلخواه استفاده كرد. به طور كلی بھتر است در آشپزخانه نور مخفی باشد. لامپ ھای ھالوژن را زﯾر كابينت ﯾا گچ بری مخفی می كنند.

لامپ ھای  تابش نور مستقيم بازتاب و جلوه زﯾباﯾی ندارد. ھم چنين معمولا ولتی كه نياز به ترانس ندارد ٢٢٠ ھالوژن بسيار زﯾبا بوده و پدﯾده جدﯾدی در طراحی خانه و مخصوصا آشپزخانه ھستند. به تازگی لامپ ھای جدﯾد  به بازار آمده اند.

● رنگ در آشپزخانه

نور عاملی است كه توسط آن رنگ ھا مشاھده می شوند. رنگ ھا ھركدام پيام، حالت و خصوصيتی وﯾژه دارند. رنگ ھا بيان كننده شخصيت اشخاص و حامل پيام ھای مختلفی ھستند. می توان با اراﯾه ﯾك رنگ وساﯾل رنگ خاص در آشپزخانه ﯾا جابه جاﯾی رنگ ھا و در كنار ھم قرار دادن آن ھا، احساس و اندﯾشه درونی مان را به بيننده انتقال داد. اصولا
آشپزخانه باﯾد مناسب و آرام بخش باشد.

● طرح كابينت

امروزه طرح كابينت ھای آشپزخانه در بازار بسيار متفاوت است از چوبی و فلزی گرفته تا استيل و طرح چوب و … برخی از آن ھا دارای ﯾك بخش پنجره ای ﯾا شيشه ای ھستند.

● ميز و صندلی

صندلی ھای داخل آشپزخانه باﯾد به دليل استفاده كوتاه مدت به راحتی جابه جا شوند. موارد كاربرد اﯾن صندلی ھا منحصراً در آشپزخانه است.
انتخاب و كاربرد ھر ﯾك از انواع ميزھا با توجه به فضای آشپزخانه و ھم چنين سليقه افراد صورت می گيرد.

● گل و گياه

ھرگز برای تزیین آشپزخانه از گل ھای مصنوعی استفاده نكنيد. گل ھای مصنوعی ھيچ پيامی را به بيننده منتقل نمی كنند در عين حال كه آتشزا ھم ھستند.

منبع: کتاب سبز

برای دریافت مشاوره رایگان با گروه کیادکور تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *